Medlemskap

Detta gäller för medlemmar i Malmö Burlöv GK

Medlemskapet är personligt och löper per kalenderår (1 jan – 31 dec), med automatisk kalenderårsvis förlängning om det inte sagts upp enligt stadgarna.

Medlemmens uppsägning av sitt medlemskap ska ske skriftligen, via brev eller e-post och vara klubbens kansli tillhanda senast två månader före utgången av det årsskifte (31/12) vid vilket medlemskapet ska upphöra. I annat fall förlängs medlemskapet med ett (1) kalenderår för varje gång.

Byte av medlemskap ska vara klubben tillhanda senast 31/10 inför kommande år. Vid ändring av medlemskapstyp efter att fakturan skickats ut tas en administrativ avgift ut på 100:-

Spelrätt:

Från 2021 ska alla medlemmar inneha en spelrätt. Detta gäller alla seniormedlemskap 26 år och äldre, undantaget Nybörjare första året och greenfeemedlemmar.

Årsavgiften består av två delar, medlemsavgift och spelavgift. 

Årsavgiften ska betalas i två delposter:

  • Den första; medlemsavgift, med belopp som fastställs av höstmötet samt en del av spelavgiften förfaller till betalning den siste november året före det år avgifterna avser.
  • Den andra posten förfaller till betalning tre månader senare, dvs. den siste februari under medlemsåret och avser resterande del av spelavgiften för respektive medlemskategori.

Underlåter medlem att betala avgifter enligt ovan, skickar klubben påminnelse med förseningsavgift med en betalningsfrist på tio (10) dagar.      

Faktura enligt ovan skickas normalt per e-post. Till medlemmar som inte anmält e-postadress i GIT-systemet skickas faktura per brev.  

Om särskilda skäl föreligger kan kansliet efter skriftlig begäran från medlem bevilja betalningsanstånd alternativt delbetalningsmöjlighet förutsatt att sådan begäran inkommit före påminnelsetidens utgång.