Före golfbanan

Banan är belägen i ett gammalt natur- och kulturlandskap. Historiskt sett har trakterna kring Sege å varit bebodda sedan stenåldern och det finns flera fynd av boplatser inom golfbaneområdet. Sege mölla var en stor medeltida vattenkvarn som låg i anslutning till Sege å där ån idag korsar Segevägen utmed hål 15. Möllan var belägen i Burlövs socken men tillhörde Malmö stad från år 1500.

Söder om nuvarande Arlövgården var gamla Arlöv by belägen . Byn, vilken bestod av tio gårdar och två gathus, lokaliserades till detta område redan kring år 1000 e. Kr. Arlövgården bildades 1789 genom att tre större gårdar ifrån gamla Arlöv by slog sig samman och flyttades ut från byn. Gården har haft ett väldigt rikt djurbestånd och varit en av landets mest produktiva gårdar. Idag bedrivs olika former av sjukvård i de gamla gårdsbyggnaderna.

Golfbanans område

Banan har allt sedan starten präglats av en anpassning till befintlig natur vilket ger ett intryck av att vara naturlig del av landskapet. En stor del av 

banområdet består av gammal jordbruksmark. Ett viktigt naturområde är Sege å som genomflyter banan och sätter sin prägel på mer än hälften av de första 18 hålen. Ån är relativt grund och slingrar sig genom landskapet från Nordanå i söder till Kalinaån i norr.

Ån utgör dessutom gräns mellan Burlövs och Malmö kommuner. Golfspelarna bedriver sitt spel på ömse sidor av ån, längs med och ibland  i ån. Ån har god tjänlighet som fiskevatten. Ån är även viktig för djurlivet framförallt som spridningskorridor för många arter och genom att förse vilt och andra djurarter med vatten. Andra ur miljösynpunkt intressanta och viktiga naturområden inom golfbaneområdet utgöres av dels dammar och dels ängsliknande naturmark mellan och kring de olika golfhålen.

På ängsmarken finner man ett stort antal blommande örter kompletterade med lövträd främst pilar som ett karaktäristiskt och förskönande inslag i landskapet. Inventering av fågel- och djurlivet har skett vid flera tillfällen. När fågellivet kartlades år 1985 fanns på och omkring banan 42 olika häckande fågelarter. Vid motsvarande inventering år 2000 uppgick antalet fågelarter till 63. I den miljökonsekvensutredning som gjordes i samband med den senaste utbyggnaden betonades golfbanans betydelse för flora och fauna.

Burlövs kommun har skapat ett sammanhängande naturområde från Arlövgården i norr till Sege/Bulltoftaparken i söder. Som en del av naturområdet har även en damm anlagts. Avsikten är att öka den biologiska mångfalden och låta dammen utgöra ett biologiskt filter för vatten som rinner ut i Sege å. Även Segeåns Vattendragsförbund har låtit anlägga ett biologiskt filter i form av en större damm vid Arlövgården. Dammarna har på ett utmärkt sätt integrerats med golfbanan.

Malmö Burlöv GK tillkomst

Malmö Golfklubb bildades 1981 och fick sin ursprungliga bana utbyggd i etapper på mark till större delen belägen inom Malmö kommun, därav namnet. År 1982 var de första 6 hålen klara. År 1984 tillkom ytterligare 6 hål och år 1987 var 18-hålsbanan klar i sin helhet. År 2003 startade planerna på att bygga ut med ytterligare 9 hål. Dessa hål blev verklighet år 2006. Samma år firade klubben sitt 25-årsjubileum.

Efter utbyggnaden ligger 2/3 av det totala banområdet i Burlövs kommun. Det var därför logiskt att klubben i samband den senaste utbyggnaden bytte namn till Malmö Burlöv Golfklubb och lika naturligt att i klubbens logga ha ett pilträd.Till den befintliga 27-hålsanläggningen hör även en korthålsbana med 6 hål och övningsområden för träning. Anläggningen har alltid präglats av hög kvalitet och särskilt greenerna har fått återkommande lovord. Det goda klimatet gör att banan är spelbar året om. Spel på vintergreener förekommer sällan.