Bankommittén informerar


--------------------------------------------------------------------------------
Information 2, 2023-09-12

Bankommittén vill korrigera tidigare lämnad info. Efter att ha konsulterat arkitekten, Johan Benestam, har planen för höstarbete på hål 11 modifierats. Den vänstra greenbunkern kommer inte att förändras just nu utan först måste vi besluta vilken typ av bunkrar, och därmed konstruktionsmetod, vi vill ha, så att vi kan göra en kostnadsberäkning.

Det som nu kommer att ske är att den högra greenbunkern tas bort och ersätts med en svacka som kommer att torvas med nytt gräs. Området kommer att vara markerat som Mark under arbete med spelförbud under resten av denna säsong. Vi kommer vid samma tillfälle att, som beslutades för många år sedan, lägga igen en bunker till höger vid brofästet på hål 5. Den uppmärksamme har också noterat att den utskjutande tungan till höger i början på green 5 nu försvinner, vilket kommer att underlätta greenklippningen markant.

Tidpunkt för dessa arbeten är inte helt fastlagd men planen säger under hösten.
Däremot är tidpunkt för andra arbeten bestämd och 9/10 och 10/10 (måndag-tisdag) djupluftas greenerna på hål 1-18 med 10 cm långa hålpipor.

Det upptagna materialet forslas bort och vi dressar sand i hålen. Det är osäkert just nu hur mycket spel som kan ske på dessa hål under de två dagarna men vi stänger inte mera än nödvändigt.
Visst mått av ideellt arbete behövs här och vi efterlyser 10-12 personer som kan bistå med att ta bort de upptagna ”korvarna” från green. Medlemskommittén har, som alltid, lovat att bistå och Connie Larsen tar emot anmälningar, liksom jag. Lämna en lapp i receptionen så kontaktar vi dig. Eller prata med oss eller Peter Svallin på klubben.

Vi kommer också att djuplufta fw på hål 8 och hål 9. Vi väntar svar från maskinuthyrare för att kunna bestämma exakt tidpunkt men det skall ske under hösten. Avsikten är då att utvärdera resultatet till våren för att, om det blir som vi hoppas och tror, därefter göra operationen på alla hål 1-18 under 2024.

Bankonsulenten från SGF, Fredrik Seeger kommer att besöka oss den 21/9 för att ge sin syn på bl.a. dräneringen av våra greener.

Den som av ovanstående läser ut att vi satsar på att förbättra konditionen på spelytorna har läst rätt. Efter mötet med Johan Benestam har vi bragts till insikt om att detta är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att förbättra vår bana.

Då tidpunkter bestämts för ovan angivna arbeten kommer ny info. Använd också gärna vår ”frågespalt” där vi försöker att svara snabbt. Eller prata med oss på klubben. Välkommen vilken kanal du än väljer.

Med hälsningar
BK gm Svenerik Larsson
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Information 1, 2023-08-21


Bankommittén (BK) vill göra ett förtydligande beträffande om vad bankommitténs arbete, syfte och avsikt egentligen är.

Under 2017 beslutade klubben att en utvecklingsplan för banan (hålen 1-18) skulle skapas. Man anlitade en av Sveriges förnämsta banarkitekter, Johan Benestam, för projektet och den 27 december 2019 avlämnade han sitt förslag som klubbstyrelsen därefter godkände.

Ett avsnitt av denna plan, rörande hål 11, fanns med i handlingarna till årsmötet 2023. Vi går nu vidare med detta hål genom att, helt enligt planen, modifiera den vänstra greenbunkern och ta bort den högra, främre, greenbunkern. Av ekonomiska skäl och bristande personalresurser är omfattningen av arbetet f.n. inskränkt till dessa åtgärder, som beräknas starta efter KM.
En av de felaktiga uppgifter som sprids, är att BK avser att ”lägga igen en massa bunkrar”. I nuläget har vi 65 bunkrar på dessa två slingor. Enligt planen, som vi arbetar för att genomföra, ökar antalet bunkrar till 69 på dessa hål.
Ett annat påstående är att BK avser att förstöra banan. BK avser att genomföra utvecklingsplanen, så som den är antagen av tidigare styrelser, i den omfattning och den takt som ekonomin tillåter. Detta arbete får inte och skall inte inkräkta på övriga skötselåtgärder på banan.

BK har ingen egen agenda i detta utan följer helt den antagna planen för banans utveckling.
Som tidigare meddelats finns det möjlighet att ställa frågor eller komma med synpunkter till BK via den länk som upprättats på hemsidan. Det är också fullt tillåtet att ta kontakt med mig, ordf. i BK, på klubben för att ställa frågor eller framföra synpunkter. Välkommen i vilken kanal du än väljer.

Med hälsningar
BK  gm Svenerik Larsson
----------------------------------------------------------------------------------------