Baninfo 5

Publicerat: 2023-11-02 10:15 - Skrivet av Svenerik Larsson

Underhållsskuld och stormen Babet

Under ett par höstveckor har våra greener på hålen 1-18 samt de tre övningsgreenerna mellan parkeringen och rangen fått en mycket välbehövlig behandling. 
Ideellt arbetande medlemmar (34 st totalt) har ställt upp med över 325 arbetstimmar!! och krattat ut 43.000 kg!! torr sand på greenerna. Denna behandling kommer vi att behöva utsätta alla våra greener (37 st) för två ggr årligen i fortsättningen.

Skälet till detta är den rapport som bankonsulenten avgav efter besök och provtagning: "Ni har en underhållsskuld på era greener som ger att det organiska materialet blivit för högt. Detta gör era greener blöta/mjuka och känsliga".
I dagligt banskötselspråk kallas det för thatch (filt) och genom att byta ut material åtgärdas detta. De operationer vi nyss har genomfört täcker c:a 5% av den behandlade ytan och vi måste därför upprepa behandlingen framgent. En tröst i sammanhanget är att en kontrollpromenad på ett par av de tidigt behandlade greenerna visar på en klart ökad fasthet i ytlagret, vilket är vad vi ville uppnå.
Den gigantiska ideella arbetsinsatsen kommer vi troligen inte att kunna upprepa framöver utan arbetet med att hitta maskinella lösningar är påbörjat.
Vi känner en oerhört stor tacksamhet gentemot de medlemmar som ställde sina krafter till förfogande och hjälper oss att förverkliga allas våra drömmar om en bana i absolut toppkondition.

Det är inköpt – och levererat – sand för att utföra motsvarande arbete på fairways, vilka på många ställen är i ganska dåligt skick. Förutom luftning och dressning kommer fairways också att vertikalskäras för att öka gräsets vilja att skjuta skott. Med en torrare och fastare spelyta kommer vi att kunna förlänga spelsäsongen och troligen att locka flera nya medlemmar och greenfeespelare. Också på tees kommer vi att djuplufta, dressa och jämna ut ytorna, ett arbete som är nyligen påbörjat.

Stormen Babet gav en del nya skador på träd och det står alltmera klart att pilar och popplar är de träd som tar mest stryk. Det är också de träd om ställer till störst skada på banan genom att rötterna växer mot (och in i) dräneringar och vattenledningar. Beklagligtvis har det planterats sådana träd under senare år och vi kommer under vintern att göra en noggrann kartläggning av var skaderisken är störst för att kunna vidta åtgärder i förebyggande syfte.

Knäckepil, eller skörpil (Salix fragilis), är det träd som växer bakom  green på hål 4. Rötterna växer in under green och skadar bevattning och dränering. Det går åt väldigt mycket dyr arbetstid, i stort sett dagligen, att städa av greenytan från nerfallna kvistar och löv. Det har därför beslutats att anlita en arborist för att åtgärda problemet. Vi kommer också att rensa bort en del skadade och döda träd under hösten och vintern. Samarbete med Biologisk Mångfald kommer att ge förslag på ersättningsplanteringar.

Höstens tredje stora projekt startar den 9 november. Då utförs de förändringar på hål 11 och hål 5 som tidigare informerats om. Vi går in i detta med stor tillförsikt eftersom den man som utför det praktiska arbetet har 25 års erfarenhet från Jack Nicklaus design team. Vi kunde inte vara i bättre händer.
BK gm Svenerik Larsson