Baninfo 4

Publicerat: 2023-10-10 10:16 - Skrivet av Svenerik Larsson

Arkitektbesök samt ljus och luft

Den 5 oktober besöktes vi av Johan Benestam, den arkitekt vi samarbetar med beträffande utveckling av banan. Det har tidigare informerats om kommande justeringar på hålen 5 och 11 och besöket nu avsåg detaljstudier inför arbetet.
Ett av våra stora bekymmer undanröjdes av Benestam som konstaterade att om bunkern på hål 11 ersattes med en svacka i marken, så skulle vi få stora dräneringsproblem. Svackan skulle bli den lägsta punkten i området och dränering skulle behöva läggas ända bort till Sege å på andra sidan om hål 14.
Detta är en avsevärd sträcka vilket skulle medföra stora kostnader. Dessutom skulle, vid högvatten i ån, inte avrinning kunna garanteras. Lösningen på problemet var ganska enkel. Istället för svacka ersätts bunkern av en kulle, som skall vara foregreenklippt och ge möjlighet att studsa in bollen till flaggan.
På plats beslutades också att utvidga fairway åt höger framme vid green och att förstora greenen något bakom den vänstra frontbunkern.

På hål 5 kommer bunkern att ersättas med en svacka som har en höjdrygg mot ån för att stoppa slag, som bara är lite sneda, från att rulla ner i ån. Också här kommer en förändring av klipplinjer att ske, både beträffande fairway som klipps upp mera åt höger kort om och förbi bron. Vidare kommer green att utökas så att vänster greenbunker kommer att ha greenyta på höger sida.

Inga förändringar av greenytor sker nu under hösten eftersom vi ändå skall öka klipphöjden inför vintern. Däremot kommer vi att lufta och dressa dessa ytor på samma sätt som greenerna.

Ytterligare saker som påtalades är att delar av banan, exempelvis främre delen av green och foregreen  på hål 11 får för lite ljus under 6-7 månader på året, vilket är huvudanledning till den dåliga gräskvaliteten här. Som den uppmärksamme kanske noterat har två träd tagits bort, kort vänster om green på hål 12. Detta har gjorts för att öka solinstrålningen under höst och vinter när solståndet är lågt, vilket kommer att förbättra turfkvaliteten här.
På arkitektens och bankonsulentens inrådan kommer vi att också att gallra bland våra andra träd för att förbättra gräsväxten på utsatta ställen.
Vi kommer också att undersöka var det finns risker för bevattning, dränering och skador på greenytor med avseende på trädrötter och nedfallande material. Idag går mycket arbetstid (= pengar) åt att reparera och städa dessa typer av skador.

BK gm Svenerik Larsson