STADGAR FÖR MALMÖ BURLÖV GOLFKLUBB FASTLAGDA 2024-04-25

§1 Namn och ändamål...................................................................................................................... 4

§2 Sammansättning.......................................................................................................................... 4

§3 Tillhörighet ................................................................................................................................. 4

§4 Beslutande organ......................................................................................................................... 5

§5 Firmateckning.............................................................................................................................. 5

§6 Räkenskaps- och verksamhetsår                                                                                                   5

§7 Stadgetolkning............................................................................................................................. 5

§8 Stadgeändring.............................................................................................................................. 5

§9 Tvist/skiljeklausul......................................................................................................................... 5

§10 Upplösning av klubben.............................................................................................................. 6

KLUBBENS MEDLEMMAR................................................................................................................. 6

§11 Medlemskap.............................................................................................................................. 6

§12 Utträde...................................................................................................................................... 7

§13 Uteslutning ............................................................................................................................... 8

§14 Medlems rättigheter och skyldigheter...................................................................................... 8

§15 Deltagande i den idrottsliga verksamheten............................................................................... 9

ÅRSMÖTE......................................................................................................................................... 9

§16 Tidpunkt, kallelse....................................................................................................................... 9

§17 Förslag till ärenden att behandlas av årsmöte och höstmöte ................................................ 10

§18 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmöte och höstmöte....................................... 10

§19 Beslutsförhet............................................................................................................................ 11

§20 Beslut och omröstning............................................................................................................. 11

§21 Ärende vid årsmöte................................................................................................................. 11

§22 Ärenden vid höstmöte ............................................................................................................ 12

§23 Extra Årsmöte.......................................................................................................................... 13

§24 Valordning............................................................................................................................... 13

VALBEREDNING.............................................................................................................................. 14

§25 Sammansättning och åligganden............................................................................................ 14

REVISION........................................................................................................................................ 14

§26 Revision ................................................................................................................................. 14

STYRELSE ...................................................................................................................................... 15

§27 Sammansättning...................................................................................................................... 15

§28 Åligganden............................................................................................................................... 15

§29 Kallelse, beslutsförhet och omröstning................................................................................... 16

§30 Överlämnande av beslutanderätt............................................................................................ 16

 

Malmö Burlöv Golfklubb är en ideell idrottsförening bildad som Malmö Golfklubb den 17 december 1981. Namnändrad till Malmö Burlöv Golfklubb den 1 juli 2005.

Föreningen har sin hemort i Malmö kommun. Organisationsnummer: 846002-4360

 

Malmö Burlöv Golfklubbs stadgar har fastställts av höstmötet den 23 november 2008

Stadgarna är reviderade av årsmöten 2012-04-24, 2016-11-20, 2017-04-24, 2017-11-26, 2018-10-28, 2019-10-27, 2021-02-25

2022-04-28, 2023-04-27, 2024-04-25

 

 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§1 Namn och ändamål

Golfklubben har som övergripande ändamål att bedriva och utöva idrotten golf enligt definition i Svenska Golfförbundets stadgar.

 

Golfklubben ska verka för att medlemmarna kan utöva idrotten golf i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund (1 kap. RF:s stadgar). Klubben ska

i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott. Klubben har sitt säte i Malmö kommun.

Den idrottsliga verksamheten administreras av klubben.

Den övriga verksamheten bedrivs i Malmö Burlöv Golfklubb AB (MaBGK AB) Orgnr:556658-3018 vars verksamhet är att bedriva drift och skötsel av golfbana och därmed förenlig verksamhet. MaBGK AB ägs till 100 % av golfklubben. Bolagets styrelse utses enligt bolagsordningen vid ordinarie årsmöte.

 

§2 Sammansättning

Golfklubben består av de fysiska personer som har beviljats medlemskap i Golfklubben.

 

 

§3 Tillhörighet

Golfklubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Golfklubben tillhör Skånes Golfförbund (SKGF) samt RF-SISU Skåne (DF).

Golfklubben är skyldig att följa ovan nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och fattade beslut.

begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive SKGF- eller DF- styrelse är golfklubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

 

 

§4 Beslutande organ

Golfklubbens högsta beslutande organ är årsmötet, i förekommande fall extra årsmöte, samt för tiden mellan årsmöten styrelsen. Styrelsen kan, för ett år i taget, delegera beslutanderätt i löpande frågor enligt §30 till person utanför styrelsen.

 

§5 Firmateckning

Firma för Golfklubben tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar av ordförande, vice ordförande och sekreterare två i förening.

 

§6 Räkenskaps- och verksamhetsår

Golfklubbens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

 

§7 Stadgetolkning

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller, om den inte är av större strategisk eller ekonomisk betydelse, i trängande fall av styrelsen.

 

§8 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas av såväl medlem som styrelse i form av motion eller proposition till årsmötet enligt §17 golfklubbens stadgar.

Beslut om ändring av klubbens stadgar ska alltid insändas till SGF och SKGF. SGF och SKGF har då rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot RF:s eller SGF:s stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

 

Ändring av stadgar ska godkännas av två på varandra följande årsmöten.

Ändringar träder då i kraft efter avslutat årsmöte.

 

 

§9 Tvist/skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, idrottsAB, SGF, RF, SKGF eller DF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SGF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd.

 

 

 

§10 Upplösning av klubben

 

Årsmötet beslutar om upplösning av Golfklubben. För upplösning krävs att förslaget biträds av minst 2/3 av antalet lämnade röster.

 

Förslag till upplösning av Golfklubben får skriftligen lämnas av såväl medlem som styrelsen i form av motion eller proposition till årsmötet. För beslut krävs enligt 16 § att frågan om ändring av stadgarna varit med i föredragningslistan med möteshandlingarna till årsmötet.

 

 

Golfklubbens nettotillgångar efter slutlig reglering av samtliga skulder och förpliktelser ska användas till ett bestämt golffrämjande ändamål som ska omfattas och framgå av årsmötets beslut.

 

Vidare ska årsmötet besluta om var Golfklubbens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Kopia av årsmötets protokoll, revisionsberättelse samt balans- och resultaträkningar, ska omedelbart efter årsmötet skickas till SGF.

Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta Golfkoncernens fasta egendom ska fattas av årsmötet i Golfklubben. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom ifall då det gäller del av ett hus.

 

§11 Medlemskap

§11 a  Ansökan och medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller den eller de till vilken/vilka styrelsen överlämnat beslutanderätten härom.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta Golfklubbens ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada Golfklubbens intressen.

Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt §12 och inte med ansökan reglerar de avgifter som föranledde utträdet.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt RF:s stadgar om sökanden önskar överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar, från dagen för beslutet, skriftligen i rekommenderat brev eller via e-post med bekräftelse sändas till den som fått avslag på sin ansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.

Medlemskapet är personligt och löper kalenderårsvis (1 januari – 31 december) med automatisk kalenderårsvis förlängning om det inte sagts upp enligt stadgarna.

Medlemmens uppsägning av sitt medlemskap ska ske skriftligen, via brev eller e-post, och vara klubbens kansli tillhanda senast två månader före utgången av det årsskifte (31/12) vid vilket medlemskapet ska upphöra. I annat fall förlängs medlemskapet enligt ovan med ett (1) kalenderår för varje gång. Detta gäller även medlem som önskar byta status på sitt medlemskap.

förslag av styrelsen får årsmöte kalla förtjänstfull person till hedersmedlem i klubben. Årsmötet beslutar även om, hedersmedlemmen ska befrias från att behöva erlägga medlemsavgift.

§11 b  Årsavgift

Årsavgiften består av två delar, medlemsavgift och spelavgift.

Årsavgiften ska betalas i två delposter:

·         Den första del av medlemsavgift, med belopp som fastställs vid höstmötet samt del av spelavgiften som förfaller till betalning den siste november året före det år avgifterna avser.

·         Den andra del av medlemsavgiften och den andra delen av spelavgiften förfaller till betalning den siste februari under medlemsåret.

 

Underlåter medlem att betala avgifter enligt ovan, skickar golfklubben en påminnelseavgift med en betalningsfrist på tio (10) dagar.

Faktura enligt ovan skickas normalt per e-post. Till medlemmar som inte anmält e-postadress i GIT- systemet skickas faktura per brev.

Om särskilda skäl föreligger kan kansliet efter skriftlig begäran från medlem bevilja betalningsanstånd alternativt delbetalningsmöjlighet förutsatt att sådan begäran inkommit före påminnelsetidens utgång.

 

 

§12 Utträde

Medlem, som vill utträda ur klubben, ska skriftligen anmäla detta till klubbens kansli i enlighet med

§11 a

Underlåter medlem, trots påminnelse, att betala den första delbetalningen enligt §11 b anses denne ha anmält sitt utträde ur klubben per den 1/1. Underlåter medlem att betala den andra delbetalningen enligt §11 b ska medlemmen anses ha utträtt ut klubben med omedelbar verkan.

 

§13 Uteslutning

 

Medlem får uteslutas ur Golfklubben om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot idrottens värdegrund, dessa stadgar, eller på annat sätt skadat Golfklubbens intressen.

Medlem får också, utan iakttagande av §11 a , uteslutas om medlemmen, trots anmodan, inte har betalat medlems- eller spelavgift enligt §11 b till Golfklubben eller GolfAB.

 

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen en varning.

Beslut om uteslutning eller varning ska avfattas skriftligen av styrelsen.

 

Styrelsen måste, innan slutligt beslut fattas om uteslutning eller varning, ge medlemmen tillfälle att inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter och händelser som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

I det slutliga skriftiga beslutet ska de närmare omständigheter och händelser som utgör skäl till uteslutningen eller varningen redovisas. Beslutet ska också innehålla uppgifter om tidsfrist och vad medlemmen i övrigt behöver göra för att överklaga beslutet enligt §13 stadgarna.

Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen via brev eller via e-post med bekräftelsemeddelande .

 

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst sex månader från dagen från beslutet. En sådan temporär uteslutning har under den ifrågavarande tidsperioden samma rättsverkningar som ett icke tidsbegränsat uteslutningsbeslut. Personen är inte medlem och saknar således alla rättigheter men har inte heller de skyldigheter som följer av ett medlemskap.

Golfklubben betalar ej tillbaka årsavgiften när medlem blir avstängd enligt §13 stadgarna.

Styrelsen har vidare, dock i begränsad omfattning och inom ramen för sin fortlöpande verksamhet, av disciplinära eller av andra skäl, rätt att tillfälligt under mycket kort tid (högst 14 dagar) avstänga en medlem från vissa aktiviteter inom klubbens tränings- och/eller tävlingsverksamhet. Ett sådant beslut, vilket inte går att överklaga, är inte någon form av uteslutning utan en åtgärd av ordningsskapande intern karaktär.

 

§14 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem ska följa dessa stadgar och de beslut som fattats av Golfklubben samt följa de i §3-4 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,

 

har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

har rätt till kontinuerlig information om Golfkoncernens angelägenheter och ekonomiska ställning, har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av Golfklubben, accepterar genom sitt medlemskap i Golfklubben att Golfkoncernen behandlar personuppgifter för ändamålet att administrera verksamheten enligt Golfklubbens ändamål,

har rätt att få information enligt gällande dataskyddslagstiftning om den personuppgiftsbehandling som medlemskapet i Golfklubben, och rättigheten att spela på GolfAB:s Golfanläggning, medför, accepterar genom sitt medlemskap att personuppgifter behandlas för åliggande och skyldigheter som följer av medlemskapet i Golfklubben och rättigheten att spela på GolfAB:s Golfanläggning.

 

Medlem i klubben

·         ska senast på angiven förfallodag betala den medlemsavgift som beslutas av höstmötet samt den delbetalning av spelavgiften som presenteras på höstmötet

·         får inte överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet

·         har rätt att spela på golfbanan under förutsättning att han eller hon uppfyller kraven enligt

§11, innehar spelrätt och är införd i spelrättsregistret, i de medlemskap som kräver det.

·         ska följa klubbens stadgar, regler och policys och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i §3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser, policys och beslut,

·         godkänner genom sitt medlemskap att klubben får behandla personuppgifter enligt GDPR.

·         har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

 

En spelrätt upplåts genom anteckning i spelrättsregistret. Bevis om spelrätt ska utställas på personen i fråga (spelrättshavaren). Antalet spelrätter beslutas av årsmöte. Spelrättsregistret ska för varje spelrätt ange dess nummer, innehavarens namn och golf-id, samt efter spelrätts överlåtelse, ny innehavares namn och golf-id. Närmare bestämmelser om spelrätt och spelrättshavares rättigheter och skyldigheter finns i ”Bestämmelser om spelrätt på Malmö Burlöv Golfklubbs golfbana”. Sådana bestämmelser fastställs av årsmöte.

 

§15 Deltagande i den idrottsliga verksamheten

 

Medlem har rätt att delta i Golfklubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Golfklubben har dessutom rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.

Medlem får, om inte golfklubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

 

ÅRSMÖTE

§16 Tidpunkt, kallelse

Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ och genomförs på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Höstmöte är ett möte för medlemmarna och genomförs på tid och plats som styrelsen bestämmer.

·         Årsmötet hålls under påföljande räkenskapsår före april månads utgång

·         Höstmöte hålls på hösten före oktober månads utgång.

Årsmöte, höstmöte och extra årsmöte kan hållas digitalt om myndigheter och eller RF/SGF rekommenderar att inga fysiska möten ska hållas. Omröstning får vid sådant tillfälle ske digitalt.

 

Tider för årsmöte, höstmöte informeras om på klubbens hemsida samt genom anslag i klubbhuset.

Kallelse med förslag till föredragningslista ska senast tre (3) veckor före årsmötet sändas till medlemmarna genom e-post samtidigt som kallelsen och förslaget till föredragningslistan publiceras på klubbens hemsida samt anslås i klubbhuset och hålls tillgänglig på klubbens kansli.

Om det finns förslag till stadgeändring, upplösning eller sammanslagning av klubben med annan förening eller annan fråga av större strategisk eller ekonomisk betydelse för klubben eller dess medlemmar ska det framgå av kallelsen.

Verksamhetsplan för nästkommande år, prognos till årets slut, styrelsens förslag, styrelsens propositioner samt inkomna motioner med styrelsens yttrande ska senast en (1) vecka för höstmötet publiceras på klubbens hemsida och finnas tillgängliga i klubbhuset eller på annan plats som anges i kallelsen och i tryckt form tillhandahållas på höstmötet.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse för föregående räkenskapsår, styrelsens och valberedningens förslag, styrelsens propositioner samt inkomna motioner med styrelsens yttrande ska senast en (1) vecka före årsmötet publiceras på klubbens hemsida och finnas tillgängliga i klubbhuset eller på annan plats som anges i kallelsen och i tryckt form tillhandahållas på årsmötet.

 

 

§17 Förslag till ärenden att behandlas av årsmöte och höstmöte

Såväl medlem (motion) som styrelse (proposition) får lämna förslag till ärenden att behandlas av års- och höstmötet.

Motion från medlem ska skriftligt vara styrelsen tillhanda senast fem veckor före respektive möte. Styrelsen ska till respektive möte lämna skriftligt yttrande över motionen.

 

 

 

§18 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmöte, extra årsmöte och höstmöte

För att vara röstberättigad på årsmöte, höstmöte och extra årsmöte krävs:

·         Att medlemmen under mötesåret fyller lägst 18 år

·         Att medlemskap har beviljats minst två månader före respektive årsmötet; och

·         Att medlemsavgift har betalats senast en månad före årsmötet

 

Hedersmedlem har rösträtt på års- och höstmöte samt på extra årsmöte.

Rösträtt vid årsmöte utövas av medlemmen personligen eller genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt. Endast röstberättigad medlem får vara ombud för annan medlem. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem.

Medlem, som inte har rösträtt, har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet. Närvarande representanter för RF, SGF, SKGF och DF har yttranderätt på årsmötet.

En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om:

1.   talan mot sig själv

2.   sin egen befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gentemot klubben

3.   talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande annan, om medlemmen i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot klubbens.

 

§19 Beslutsförhet

Årsmöte är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på årsmötet, personligen eller genom ombud.

 

§20 Beslut och omröstning

Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja-/nejrop (utan omröstning) är fattat med acklamation.

Beslut enligt §§ 8 och 10 avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).

Beslut avseende personval avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna (enkel relativ majoritet).

Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).

Omröstning sker öppet, dock att personval ska ske slutet om röstberättigad medlem begär det.

Vid omröstning som inte avser personval gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om vederbörande är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad, avgör lotten.

Vid personval ska i händelse av lika röstetal först ny omröstning genomföras därefter ska lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

§21 Ärende vid årsmöte

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

1.      Mötets öppnande

2.      Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.      Fastställande av röstlängd för mötet

4.      Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

5.      Fastställande av föredragningslista och procedurregler

6.      Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet

7.      Styrelsens resultatprognos för räkenskapsåret

8.      Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

9.      Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

10.  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret

 

11.  Beslut

a)    Om fastställande av balans och resultaträkning

b)    Om dispositioner beträffande klubbens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt

c)    Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

12.  Behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner

13.  Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.

14.  Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i bolagsstyrelsen, för en tid av två år

15.  Val av övriga ledamöter i styrelsen, varav minst hälften ena året och resterande ledamöter påföljande år, alla för en mandattid av två år

16.  Val av revisor alternativt revisionsbolag och en suppleant för en tid av ett år.

17.  Val av fyra ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska väljas till ordförande

18.  Fastställande av arbetsordning/instruktion till valberedningen

19.  a) Beslut om uppdragsspecifikation för Golfklubbens stämmoombud vid Golfaktiebolagets årsstämma och b) Val av golfklubbens stämmoombud vid Golfaktiebolagets bolagsstämma.

20.  Övriga frågor.

21.  Mötets avslutande

 

§22 Ärenden vid höstmöte

Vid höstmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

1.    Mötets öppnande

2.    Val av ordförande och sekreterare

3.    Fastställande av röstlängd för mötet

4.    Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

5.    Fastställande av föredragningslista och procedurregler

6.    Val av en protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet

7.    Fastställande av styrelsens verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

8.    Presentation av budget för kommande verksamhetsår

9.    Fastställande av medlemsavgift för seniorer och juniorer för kommande verksamhetsår

10.  Presentation av spelavgifter för kommande verksamhetsår

11.  Presentation av storlek på första delbetalningen av spelavgiften för kommande verksamhetsår

12.  Behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner

13.  Val av ombud att företräda klubben vid SKGF-möte

14.  Övriga frågor

15.  Mötets avslutande

 

 

 

 

 

 

§23 Extra Årsmöte

 

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.

 

Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra årsmöte om en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran.

 

Styrelsen ska också kalla medlemmarna till extra årsmöte om antalet styrelseledamöter understiger det antal som anges i §27 och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutsförhet enligt

§29, eller det kan antas att Golfklubben eller GolfAB inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.

 

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med föredragningslista och möteshandlingar ska dels publiceras på Golfklubbens hemsida, dels distribueras med e-post till av medlemmarna antecknade e-postadresser i medlemsregistret.

 

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

 

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas på mötet.

 

Det som anges i §16 gäller i tillämpliga delar.

 

Kallelsen med förslag till föredragningslista samt eventuella handlingar ska inom samma tid vara tillgängliga på klubbhuset eller på annan plats som anges i kallelsen och i tryckt form tillhandahållas på mötet.

 

Om rösträtt, beslutsförhet, beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som anges i §§ 18,19 och 20.

 

§24 Valordning

Valordningen reglerar hur Malmö Burlöv Golfklubb hanterar val till styrelse, revisor, valberedning samt val av medlemmars representant i Malmö Burlöv Golfklubb AB.

Nomineringar

Nomineringar till styrelse, revisorer och valberedning i klubben samt medlemmarnas representant i Malmö Burlöv Golfklubb AB ska vara valberedningen tillhanda senast två (2) månader innan planerat årsmöte. Valberedningens förslag samt övriga nominerade ska ingå i årsmöteshandlingarna.

 

 

 

 

VALBEREDNING

§25 Sammansättning och åligganden

Valberedningen ska bestå av minst två (2) ledamöter och max fem (5) ledamöter varav en (1) person ska bli vald till ordförande. Valberedningen väljs av årsmötet.

 

Valbar till golfklubbens valberedning är myndig, varje i Sverige skriven person som är röstberättigad medlem i golfklubben.

Följande är inte valbara till valberedningen

·         Arbetstagare i Malmö Burlöv Golfklubb och Malmö Burlöv Golfklubb AB

·         Revisor och revisorssuppleant i Malmö Burlöv Golfklubb och Malmö Burlöv Golfklubb AB

·         Ledamot av styrelse i Malmö Burlöv Golfklubb och Malmö Burlöv Golfklubb AB

·         Person eller anställd som företräder företag bedrivande kommersiell verksamhet på klubbens anläggning

·         Passiv medlem

Valberedning väljs årligen på årsmötet för en tid till nästa årsmöte – ettårs mandat.

Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Valberedningen ska arbeta efter, av årsmötet, fastställd valberedningsinstruktion. Valberedningen ska senast fyra (4) veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sina förslag.

REVISION

§26 Revision

Revisor, som ska vara auktoriserad eller godkänd, eller registrerat revisionsbolag, samt revisorssuppleant väljs av medlemmarna på årsmötet och för en mandatperiod på ett år och ska för deras räkning granska styrelsens arbete. Revisor behöver inte vara medlem i klubben.

 

Följande är inte valbara

·         Ledamot av styrelse i Malmö Burlöv Golfklubb och Malmö Burlöv Golfklubb AB

·         Arbetstagare i Malmö Burlöv Golfklubb och Malmö Burlöv Golfklubb AB

·         Ledamot av valberedningen

·         Person eller anställd som företräder företag bedrivande kommersiell verksamhet på klubbens anläggning

·         Passiv medlem

 

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper ska vara revisorn tillhanda senast fem (5) veckor före årsmötet.

Revisorn ska, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre

(3)  veckor före årsmötet.

 

STYRELSE

§27 Sammansättning

Styrelsen ska bestå av ordförande och lägst fyra men högst sex övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

 

Valbar till klubbens styrelse är myndig, varje i Sverige skriven person som är röstberättigad medlem i klubben.

Följande är inte valbara till styrelsen

·         Arbetstagare i Malmö Burlöv Golfklubb och Malmö Burlöv Golfklubb AB

·         Revisor och revisorssuppleant i Malmö Burlöv Golfklubb och Malmö Burlöv Golfklubb AB

·         Ledamot av valberedningen

·         Person eller anställd som företräder företag bedrivande kommersiell verksamhet på klubbens anläggning

·         Passiv medlem

 

Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Ordförande väljs på två år och halva antalet ledamöter väljs på två år för tiden till årsmötet om två år. Tvåårsmandat.

 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot utan rösträtt men med yttrande- och förslagsrätt. Sådan ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

 

Ordföranden, eller den styrelsen utser, är klubbens officiella representant och talesman gentemot media, myndigheter och andra samhälleliga institutioner.

 

I frågor beträffande verksamheten kan verksamhetschef uttala sig.

 

§28 Åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ och ansvarar för golfklubbens angelägenheter. Styrelsen ska - inom ramen för överordnande och dessa stadgar - svara för golfklubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

·         tillse att golfklubben följer gällande lagar och bindande regler

·         verkställa av årsmöte, höstmöte och extra årsmöte fattade beslut inom ramen för presenterad budget

·         årligen fastställa en arbetsordning i vilken ska framgå hur styrelsen med arbetsgivaransvar planerar, leder och fördelar arbete och ansvar inom golfklubben

·         ansvara för och förvalta golfklubbens medel samt redovisa dessa enligt god revisionssed

·         lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed

·         årligen upprätta årsredovisning som ska skrivas under av styrelsens samtliga ledamöter

·         förbereda och genomföra årsmöte och höstmöte

·         se till att medlemmar och personal får relevant och kontinuerlig information om golfklubben

·         se till att det finns upprättad policy avseende registerutdrag i enlighet med regelverket i Barnkonventionen, samt bevaka att den följs

·         se till att styrelseidentitet föreligger mellan golfklubben och Malmö Burlöv Golfklubb AB

Ordföranden är golfklubbens officiella representant och ska leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid förfall för ordföranden ska vice ordförande eller annan inom styrelsen utsedd träda i ordförandens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

 

§29 Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det. Styrelsemöte ska hållas minst sex gånger per verksamhetsår.

Kallelse till styrelsemöte ska i god tid delges samtliga styrelseledamöter och övriga mötesdeltagare med uppgift om vilka ärenden som ska behandlas vid mötet.

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då mötets ordförande och minst halva antalet ledamöter är närvarande. Samtliga ledamöter ska då ha fått rimlig tid att sätta sig in i ärendena och fått ett tillfredsställande underlag.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Röstning får inte ske genom ombud. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av mötets ordförande.

I brådskande fall får ordförande besluta att ärendet ska avgöras genom skriftlig omröstning (inkl. via e-post) eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid närmast därefter följande sammanträde och då protokollföras.

Vid styrelsemöte ska protokoll föras. Protokoll ska föras i nummerföljd per kalenderår. Avvikande mening ska antecknas till protokollet om ledamot begär det.

Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en på mötet utsedd protokolljusterare.

Ledamot av styrelsen får inte handlägga eller rösta i ärenden i vilka ledamoten, denne närstående person eller företag har egenintresse.

 

§30 Överlämnande av beslutanderätt

Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i golfklubben, enskild medlem eller anställd.

Styrelsen får vidare inom sig utse ett arbetsutskott att handlägga och besluta i brådskande ärenden.

Kommitté har hand om de angelägenheter som enligt styrelsens fattade beslut och lämnade instruktioner tillkommer den.

Ordförande i kommitté utses av styrelsen för verksamhetsåret efter det årsmöte då styrelseval ägde rum medan övriga ledamöter tillsättes av ordföranden i kommittén för samma tid.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycken ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

Förklaringar till förkortningar

 

RS = Riksidrottsstyrelsen                                                      RF = Riksidrottsförbundet                

MaBGK = Malmö Burlöv golfklubb                                       SGF = Svenska Golfförbundet                                                     

SKGF = Skånes Golfförbund                                                 DF = Distriktsidrottsförbund