Valberedning

Valberedningens uppgift är att förbereda klubbens val av ordförande, styrelseledamöter samt revisorer. Valberedningen ska ha en så bred sammansättning som möjligt - med olika yrkesgrupper, ålder och kön representerade. Valberedningen består av ordförande och 2-4 ledamöter, vilka väljs på ett år av klubbens medlemmar. 

Valberedningen möts vanligen 4-8 gånger per år. Senast fyra veckor innan årsmötet ska valberedningen överlämna sina förslag till styrelsen och förslag på revisor till sittande styrelse. Som medlem är du alltid välkommen att lämna förslag på personer, som är medlemmar i vår klubb som du tror hade passat i styrelsen eller valberedningen. Förslag bör vara valberedningen tillhanda senast två månader innan planerat årsmöte. 
Genom att medverka i valet av förtroendevalda kan du påverka klubbens utveckling. 
Du når oss via E-post.

Valberedningen 2023-2024

Kristina Wojnicki
Kristina Wojnicki
Ordförande Valberedningen
Hans Kolm
Hans Kolm
Ledamot
Robert Wahlgren
Robert Wahlgren
Ledamot