Kallelse Årsmöte 25/4 2024 kl. 18.00 - Scandic Hotell Segevång

Publicerat: 2024-04-04 12:00 - Skrivet av Christoffer Wahlgren

Som medlem i Malmö Burlöv GK kallas du till Årsmöte TORSDAG 25/4 2024 kl. 18.00 på Scandic hotell Segevång.

Handlingarna till Årsmötet är nu tillgängliga i klubbhuset och på hemsidan under "Medlemssidor"
Välkomna. 
Klubbledningen.

 

Kallelse till Årsmöte torsdag 25 april

 

Tid:      Torsdag den 25 April 2024, klockan 18:00

Plats:   Scandic Hotell Segevång

 

Anmälan om närvaro skall göras på golf.se och min golf, på samma sätt som du anmäler dig till en tävling, senast 22 April 2024, kl. 23:00.

 

Handlingar kommer att finnas tillgänglig på hemsidan och i receptionen fr.o.m. torsdagen den 18 April.

 

Föredragningslista

1.        Mötets öppnande

2.        Val av ordförande och sekreterare förmötet

3.      Fastställande av röstlängd för mötet

4.        Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

5.        Fastställande av föredragningslista och procedurregler

6.        Val av två protokoll-justerare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet

7.        Styrelsens resultatprognos för räkenskapsåret                                              

8.        Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret             

9.        Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret                                                                                            

10.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret

11.    Beslut

a)    Om fastställande av balans och resultaträkning

b)    Om dispositioner beträffande klubbens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt

c)    Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

12.    Behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner. Propositioner kommer innehålla ändring av stadgar

13.    Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.

14.     Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av två år. Sittande har 1 år kvar på sitt mandat så punkten utgår på detta årsmöte.

15.    Val av övriga ledamöter i styrelsen, varav minst hälften ena året och resterande ledamöter påföljande år, alla för en mandattid av två år                       

16.    Val av revisor alternativt revisionsbolag och en suppleant för en tid av ett år.

17.    Val av fyra ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska väljas till ordförande

18.    Fastställande av arbetsordning/instruktion till valberedningen                     

19.    Val av medlemmarnas representant vid bolags stämma i Malmö Burlöv Golfklubb AB (med uppdragsspecifikation)  

20.     Övriga frågor