Stadgar

STADGAR FÖR MALMÖ BURLÖV GOLFKLUBB

Innehållsförteckning

Inledning med idrottens verksamhetsidé

Allmänna bestämmelser

1§ 

Klubbens firma och ändamål

2§ 

Sammansättning

3§ 

Tillhörighet m.m.

4§ 

Beslutande organ

5§ 

Firmateckning

6§ 

Räkenskaps- och verksamhetsår

7§ 

Stadgetolkning

8§ 

Stadgeändring

9§ 

Upplösning

 

Klubbens medlemmar

10§ 

Medlemskap

11§

Utträde

12§ 

Uteslutning

13§ 

Medlems rättigheter och skyldigheter

14§ 

Deltagande i den idrottsliga verksamheten

 

Höstmöte, vårmöte och extra möte

15§ 

Tidpunkt, kallelse

16§

 Förslag till ärenden att behandlas av höstmöte och vårmöte

17§

 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

18§

 Beslutsförhet

19§

 Beslut och omröstning

20§

 Valbarhet

21§

 Ärenden vid årsmöte/höstmöte

22§

 Ärenden vid årsmöte/vårmöte 

23§

 Extra möte

Valberedning

  24§       Sammansättning, åligganden

Revision

  25§       Revision

Styrelse

26§ 

Sammansättning

27§ 

Åligganden

28§ 

Kallelse, beslutsförhet och omröstning

29§ 

Överlämnande av beslutanderätten

Inledning med idrottens verksamhetsidé

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vår verksamhetsidé är att vi på alla nivåer vill bedriva vår idrott, så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår idrott så att 

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
 • alla som vill oavsett, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
 • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att
 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap

Allmänna bestämmelser

1§ Firma och ändamål

Golfklubben har att som ideell förening under firma Malmö Burlöv Golfklubb som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. Föreningen ska i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott. Golfklubben benämnes i fortsättningen i dessa stadgar klubben. 

Den idrottsliga verksamheten administreras av klubben. Övrig verksamhet bedrivs i Malmö Burlöv Golfklubb AB ( MaBGK AB ) vars verksamhet är att bedriva drift och skötsel av golfbana och därmed förenlig verksamhet. MaBGK AB ägs till 100 % av klubben. Ordförande, ledamöter och suppleanter i bolagets styrelse utses med representanter ur klubbens styrelse vid ordinarie bolagsstämma enligt bolagets bolagsordning.

2§ Sammansättning

Klubben består av fysiska personer, som har upptagits i klubben som medlemmar.

3§ Tillhörighet m.m.

Klubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Klubben tillhör Skånes golfdistriktsförbund (GDF) samt Skånes idrottsförbund (DF).

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av riksidrottsstyrelsen (RS), SGF:s styrelse (FS) eller respektive GDF- eller DF- styrelse är klubben skyldig att ställa klubbens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4§ Beslutande organ

Golfklubbens beslutande organ är årsmöten och styrelsen.

5§ Firmateckning

Klubbens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de personer som styrelsen utser.

6§ Räkenskaps- och verksamhetsår

Klubbens räkenskapsår är kalenderår.

Styrelsens verksamhetsår omfattar räkenskapsåret efter det årsmöte då val till styrelsen förrättades.

7§ Stadgetolkning

Uppstår fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs frågan av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

8§ Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Beslut om ändring av föreningens stadgar ska alltid insändas till SGF och GDF. SGF och GDF har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot  överordnande stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

9§ Upplösning av klubben

För upplösning av golfklubben krävs beslut av årsmöte med biträde av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av klubben ska anges att klubbens behållna tillgångar ska användas till golffrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och mötets protokoll i ärendet samt av revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas i till SGF.

9 a§ Förfogande över klubbens tillgångar

Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande har gått med på beslutet.  

Klubbens medlemmar

10§ Medlemskap

 1. Ansökan och medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller den eller de till vilken/vilka styrelsen överlämnat beslutanderätten härom.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger såsom hänsyn till arten eller omfattningen av klubbens verksamhet eller om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta klubbens ändamål eller intressen. Ansökan får också avslås om sökanden tidigare varit medlem och utträtt enligt 11§ 2 stycket nedan och inte till ansökan fogar de uteblivna inbetalningarna som föranlett utträdet.

Beslutet att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas och vad sökanden har att iakttaga enligt RF:s stadgar om sökanden önskar överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar skriftligen i (rekommenderat) brev avsändas till den som fått avslag på sin ansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap . RF:s stadgar.

Medlemskapet är personligt och löper kalenderårsvis (1 jan – 31 dec) med automatisk kalenderårsvis förlängning om det inte sagts upp enligt stadgarna.

Medlemmens uppsägning av sitt medlemskap ska ske skriftligen, via brev eller e-post, och vara klubbens kansli tillhanda minst två månader före utgången av det årsskifte (31/12) till vilket medlemskapet ska upphöra. I annat fall förlängs medlemskapet med ett (1) kalenderår för varje gång.

 1. Årsavgift

Årsavgiften betalas i två delposter: Den första, med belopp som fastställs av medlemsmöte (vårmöte), förfaller till betalning den 30 november året före det år delbetalningen av årsavgiften avser (medlemsåret). Den andra posten förfaller till betalning, tre månader senare, dvs den 28 februari under medlemsåret och avser årsavgiften, enligt beslut av medlemsmöte (höstmöte), för respektive medlemskategori, med avdrag för första delbetalningen. Bägge avgifterna skickas på en faktura i början av november.

Ovanstående regler om två delbetalningar gäller dock inte för passiva medlemmar eller juniorer, vilkas årsavgifter i sin helhet förfaller till betalning den 28 februari under medlemsåret.

Underlåter medlem att betala avgift enligt ovan, skickar klubben påminnelse med förseningsavgift 60 kr och en betalningsfrist på 10 dagar.

Räkningar enligt ovan skickas normalt per e-mail. Till medlemmar som inte anmält e-mailadress i GIT-systemet skickas räkningarna per post.

På förslag av styrelsen får årsmöte kalla förtjänstfull person till hedersmedlem i klubben.

 11§ Utträde

Medlem, som vill utträda ur klubben, ska skriftligen anmäla detta till klubbens kansli i enlighet med § 10 A.

Underlåter medlem, trots påminnelse, att betala den första delbetalningen enligt §10 B anses han ha anmält sitt utträde ur klubben per den 1/1. Underlåter medlem att betala den andra delbetalningen enligt § 10 B eller årsavgiften enligt § 10 B andra stycket ska hen anses ha utträtt ut klubben med omedelbar verkan.

12§ Uteslutning m.m.

Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att han/hon motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Härvid ska beaktas om han/hon tidigare tilldelats varning.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger, får medlemmen tilldelas varning.

Beslutet om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, därvid medlemmen ska underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. 

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst sex månader från dagen från beslutet. En sådan temporär uteslutning har under den ifrågavarande tidsperioden samma rättsverkningar som ett icke tidsbegränsat uteslutningsbeslut. Personen är inte medlem och saknar således alla rättigheter men har inte heller de skyldigheter som följer av ett medlemskap.

I beslut enligt ovan ska skälen redovisas och vad medlemmen har att iakttaga enligt RF:s stadgar, om han önskar överklaga beslutet. Beslutet skall skriftligen och inom tre dagar i  (rekommenderat) brev sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap. RF:s stadgar.

Klubben har vidare dock i begränsad omfattning och inom ramen för sin fortlöpande verksamhet, av disciplinära eller av andra skäl, tillfälligt, under mycket kort tid (högst 14 dagar) rätt att utestänga en medlem från vissa aktiviteter inom klubbens tränings- och/eller tävlingsverksamhet. Ett sådant beslut, vilket inte går att överklaga, är inte någon form av uteslutning utan en åtgärd av ordningsskapande intern karaktär.

13§ Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem i golfklubben

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om klubbens verksamhet,
 • ska senast på angiven förfallodag betala de avgifter som beslutas av årsmöte samt den delbetalning av årsavgiften som beslutas av vårmötet
 • får inte överlåta eller upplåta någon rättighet som följer av medlemskapet,
 • har rätt att spela på golfbanan under förutsättning att han eller hon innehar spelrätt och är införd i spelrättsregistret,
 • ska följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i
 • 3 nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,
 • har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

§ 13 a  Spelrätt

Rätt att spela på klubbens golfbana har dels medlem som innehar spelrätt A, dels medlemmar i vissa medlemskategorier som beslutas av medlemsmöte dels greenfeegäst, dels den som av annat skäl är berättigad till spel på golfbanan.

En spelrätt upplåts genom anteckning i spelrättsregistret. Bevis om spelrätt skall utställas på personen i fråga (spelrättshavaren). Antalet spelrätter beslutas av årsmöte. Spelrättsregistret ska för varje spelrätt ange dess nummer, innehavarens namn och golf-id samt, efter spelrätts överlåtelse, ny innehavares namn och golf-id. Närmare bestämmelser om spelrätt och spelrättshavares rättigheter och skyldigheter finns i ”Bestämmelser om spelrätt på Malmö Burlöv golfbana”. Sådana bestämmelser fastställs av årsmöte  

Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

14§ Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i klubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.

Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

Årsmöte och extra årsmöte

15§ Tidpunkt, kallelse

Årsmöten är klubbens högsta beslutande organ och genomföres i form av ett höstmöte och ett vårmöte och på tid och plats som styrelsen bestämmer. Höstmöte hålls under räkenskapsåret före november månads utgång och vårmötet under påföljande räkenskapsår före april månads utgång. Tider för årets medlemsmöten fastställs i januari och informeras om på klubbens hemsida samt genom anslag i klubbhuset.

Kallelse med förslag till föredragningslista ska senast tre (3) veckor före mötet tillsändas medlemmarna genom e-mail samtidigt som kallelsen och förslaget till föredragningslistan publiceras på klubbens hemsida samt anslås och hålls tillgänglig på klubbens kansli.

Verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande ska senast en (1) vecka för höstmötet publiceras på klubbens hemsida och finnas tillgängliga på klubbhuset eller på annan plats som anges i kallelsen och i tryckt form tillhandahållas på mötet.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse för föregående räkenskapsår, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande ska senast en (1) vecka före vårmötet publiceras på klubbens hemsida och finnas tillgängliga på klubbhuset eller på annan plats som anges i kallelsen och i tryckt form tillhandahållas på vårmötet.

16§ Förslag till ärenden att behandlas av årsmöte (höstmöte och vårmöte)

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av mötet.

Motion (förslag) från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötet. Styrelsen ska till mötet avge skriftligt yttrande över motionen.

17§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Rösträtt på årsmöte har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under året fyller 15 år samt hedersmedlem.

En medlems rätt vid mötet utövas av medlemmen personligen eller genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt. Endast röstberättigad medlem får vara ombud för annan medlem. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem.

Medlem, som ej har rösträtt, har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om

 1. talan mot sig själv
 2. sin egen befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gentemot klubben eller
 3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande annan, om medlemmen i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot klubbens.

Bestämmelserna  i första stycket om medlem gäller även ombud för medlem.

18§ Beslutsförhet

Årsmöte är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.

19§ Beslut och omröstning

Beslut fattas med ja- eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja-/nejrop (utan omröstning) är fattat med acklamation.

Beslut enligt §§ 8 och 9 avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet).                  

Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel majoritet).

Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).

Omröstning sker öppet, dock att val ska ske slutet om röstberättigad medlem begär det.

Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad, avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

20§ Valbarhet

Valbar till klubbens styrelse och valberedning är endast röstberättigad medlem i klubben.

Arbetstagare inom klubben får inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedning eller till revisor i klubben.

Den som är styrelseledamot i klubben eller dess dotterbolag får inte väljas till revisor i klubben. 

Klubben bör ha en sådan sammansättning i styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. 

21§ Ärenden vid årsmöte/höstmöte

Vid höstmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
 6. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
 7. Styrelsens resultatprognos för hela räkenskapsåret
 8. Fastställande av verksamhetsplan, årsavgifter och övriga avgifter och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
 9. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
 10. Val av
 11. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av två år
 12. övriga ledamöter i styrelsen lägst fyra och högst sex, varav minst hälften ena året och resterande ledamöter påföljande år, alla för en tid av två år
 13. Fastställande av antalet suppleanter i styrelsen
 14. Val av suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
 15. Val av en revisor och en suppleant för en tid av ett år. Revisorn och suppleanten skall vara auktoriserad eller godkänd. I detta val får styrelsens ledamöter och suppleanter inte deltaga
 16. Val av fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
 17. Val av ombud att företräda klubben vid GDF-möte
 18. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 19. Val av klubbens representant vid bolagsstämma i Malmö Burlöv Golfklubb AB (med uppdragsspecifikation)
 20. Övriga frågor. 

Beslut om stadgeändring eller om upplösning av klubben eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

22§ Ärenden vid årsmöte/vårmöte

Vid vårmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
 6. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
 7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 8. b) Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
 9. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Beslut om storleken på första delbetalningen av årsavgiften för kommande medlemsår
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 13. Övriga frågor.

Beslut om stadgeändring eller om upplösning av golfklubben eller i fråga om större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

23§ Årsmöte/Extra möte

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra möte.

Styrelsen ska kalla medlemmarna till extra möte om

 • en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det och anger skälen för begäran
 • antalet styrelsemedlemmar inklusive suppleanter går ner under det antal som anges i § 23 och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutsförhet enligt § 28 vid styrelsemöten som ska hållas
 • det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort

När styrelsen mottagit begäran enligt föregående stycke om extra möte ska den inom 14 dagar skall till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.

Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast sju dagar före mötet tillsändas medlemmarna genom e-mail samtidigt som kallelsen och förslaget till föredragningslistan publiceras på klubbens hemsida samt anslås och hålls tillgänglig på klubbens kansli. Till medlemmar som inte anmält e-mailadress i GIT-systemet skickas kallelsen och förslaget till föredragningslista per post. Kallelsen ska tillsändas en per hushåll.

Kallelsen med förslag till föredragningslista samt eventuella handlingar ska inom samma tid vara tillgängliga på klubbhuset eller på annan plats som anges i kallelsen och i tryckt form tillhandahållas på mötet.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse, får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Vid extra möte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt och beslutsförhet samt beslut och omröstning på extra årsmöte gäller det som anges i §§ 17,18 och 19 (på extra möte gäller vad som sägs i § 17 och § 18).

24§ Valberedning

Sammansättning och åligganden:

Valberedningen består av ordförande och fyra övriga ledamöter, av vilka höstmötet väljer ordförande och tre ledamöter och styrelsen en ledamot.

Valberedningen  bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begär det.

Valberedningen ska senast fyra (4) veckor före höstmötet till styrelsen överlämna sina förslag.

25§ Revision

Revisorn, som ska vara auktoriserad eller godkänd, är vald av medlemmarna och ska för deras räkning granska styrelsens arbete.

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av golfklubbens räkenskaper, mötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper ska vara revisorn tillhanda senast fem (5) veckor före vårmötet.

Revisorn ska, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre (3) veckor före vårmötet.

26§ Styrelse  

Sammansättning:

Styrelsen ska bestå av ordförande och lägst fyra men högst sex övriga ledamöter med högst tre suppleanter

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av höstmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång, inträder suppleant i dennes ställe enligt den av höstmötet fastställda turordningen för tiden t.o.m. nästföljande höstmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot utan rösträtt men med yttrande- och förslagsrätt. Sådan ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

27§ Åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen klubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter. Styrelsen ska - inom ramen för överordnande och dessa stadgar - svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler
 • verkställa av höstmöte, vårmöte och extra möte fattade beslut inom ramen för avårsmöte fastställd budget
 • planera, leda och fördela arbetet inom klubben
 • ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god revisionssed
 • lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed förbereda höstmöte, vårmöte och extra möte.

Ordföranden är klubbens officiella representant och ska leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid förfall för ordföranden ska vice ordförande eller annan som styrelsen inom styrelsen utser träda i ordförandens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

28§ Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då tre ledamöter begärt det.

Kallelse till sammanträde ska i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter och övriga mötesdeltagare med uppgift om vilka ärenden som ska behandlas vid sammanträdet.

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då minst tre ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst tre av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordförande besluta att ärendet ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid närmast därefter följande sammanträde.

Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden.

Avvikande mening ska antecknas till protokollet.

Protokoll ska föras i nummerföljd.

29§ Överlämnande av beslutanderätt

Styrelsen får överlämna sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i klubben, enskild medlem eller anställd. Styrelsen får vidare inom sig utse ett arbetsutskott att handlägga och besluta i brådskande ärenden.

Kommitté handhar de angelägenheter som enligt styrelsen fattade beslut och lämnade instruktioner tillkommer dem. 

Ordförande i kommitté utses av styrelsen för kalenderåret efter det årsmöte då styrelseval ägde rum medan övriga ledamöter tillsättes av ordföranden i kommittén för samma tid.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycken ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

                         

 

Malmö Burlöv Golfklubbs stadgar har fastställts av höstmötet den 23 november 2008 och med ändringar fastställda av årsmöte 2012-04-24, 2016-11-20, 2017-04-24, 2017-11-26 och 2018-10-28.