Medlemskap

Detta gäller för medlemmar i Malmö Burlöv GK

Medlemskapet är personligt och löper per kalenderår (1 jan – 31 dec), med automatisk kalenderårsvis förlängning om det inte sagts upp enligt stadgarna.

Medlemmens uppsägning av sitt medlemskap ska ske skriftligen, via brev eller e-post och vara klubbens kansli tillhanda senast två månader före utgången av det årsskifte (31/12) vid vilket medlemskapet ska upphöra. I annat fall förlängs medlemskapet med ett (1) kalenderår för varje gång.

Byte av medlemskap ska vara klubben tillhanda senast 31/10 inför kommande år.

Spelrätt:

Från 2021 ska alla medlemmar inneha en spelrätt. Detta gäller alla seniormedlemskap 26 år och äldre, undantaget Nybörjare första året och greenfeemedlemmar.

Årsavgift (spelavgift + medlemsavgift)

Årsavgiften skickas ut i början av november: Den första delbetalningen, med belopp som fastställs av medlemsmöte (vårmöte), förfaller till betalning den siste november året före det år delbetalningen avser.  Den andra delbetalningen förfaller till betalning, tre månader senare, dvs den siste februari under medlemsåret och avser årsavgiften, enligt beslut av medlemsmöte (höstmöte), för respektive medlemskategori, med avdrag för första delbetalningen.
Ovanstående regler om två delbetalningar gäller dock inte för passiva medlemmar och juniorer, vilkas årsavgifter i sin helhet förfaller till betalning den siste februari under medlemsåret.