Till medlemmarna Malmö Burlöv Golfklubb

Publicerat: 2023-05-25 12:08 - Skrivet av Peter Svallin

Till medlemmarna Malmö Burlöv Golfklubb

Till medlemmarna Malmö Burlöv Golfklubb.

På årsmötet den 27/4 fick jag förtroendet att bli vald som ordförande för klubben på
två år. Sedan årsmötet har jag fått vetskap om att det cirkulerar rykten i olika former
om anledningen till att vi kommer att hålla ett extra årsmöte den 15 juni.

Jag vill med nedanstående text klargöra bakgrunden.

Bakgrund

Den till ledamot nominerade Krister Johansson, drog tillbaka sin kandidatur och
styrelseledamöterna Madeleine Lindberg och Jacob Dueck avsade sig fortsatt arbete
i styrelsen. Tobias Berg hade redan tidigare avgått ur styrelsen. Endast Naser
Eftekharian valdes som ordinarie ledamot.

En ny styrelse kunde därför inte etableras, då antalet valda till antalet ledamöter ej
uppgår till de i stadgarna föreskrivna antalet. Då styrelsen inte är beslutsför med
endast två valda ledamöter ska extra årsmöte utlysas enligt §23 i klubbens stadgar.

En interimsstyrelse valdes därför av årsmötet och verkar till dess ny ordinarie
styrelse kan väljas.

En interim valberedning valdes också av årsmötet och arbetar för fullt med att finna
kandidater till kommande styrelse. Om du är intresserad av att vara med och påverka
klubbens framtid, tveka inte att ta kontakt med dem.

Jag vill betona att ingen av klubbens anställda har varit delaktiga i ärendet ovan eller
i diskussioner om styrelseledamöter.

Ej heller har ledamöter i tidigare valberedning, med Hans Backlund som ordförande,
haft något med ärendet ovan att göra.

Det är den 15 juni du ska ta ställning hur du vill att styrelsen/valberedningen ska se
ut under de närmaste åren. Välkommen.

Mats Hæger
Ordförande