Kallelse till Höstmöte för Malmö Burlöv GK

Publicerat: 2021-09-22 - 09:54 - Skrivet av Peter Svallin

Kallelse till Höstmöte för Malmö Burlöv GK.

Kallelse till Höstmöte för Malmö Burlöv GK.

Tid:               Söndag den 24 oktober 2021 kl 16.00

Plats:            Scandic Hotel, Segevång 

Anmälan om närvaro skall göras på golf.se och min golf, på samma sätt som du anmäler dig till en tävling, senast 21 oktober kl 23,00 2021.

Ev motioner skall vara inlämnade till kansliet, eller mailat till malmoburlovgk@telia.com, senast den 26 september 2021.
Handlingarna kommer att finnas tillgänglig på hemsidan och i receptionen from söndagen den 17 Oktober 2021

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fastställande av föredragningslista och procedurregler
 4. Val av en protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera    mötesprotokollet
 5. Fastställande av styrelsens verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 6. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
 7. Fastställande av medlemsavgift för seniorer och juniorer för kommande verksamhetsår
 8. Presentation av årsavgifter för kommande verksamhetsår
 9. Presentation av storlek på första delbetalningen av spelavgiften för kommande verksamhetsår
 10. Behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner
 11. Val av ombud att företräda klubben vid SKGF-möte
 12. Övriga frågor.