Valberedning

Valberedningens uppgift är att förbereda klubbens val av ordförande, styrelseledamöter samt revisorer. Valberedningen ska ha en så bred sammansättning som möjligt - med olika yrkesgrupper, ålder och kön representerade. Valberedningen består av ordförande och 2-4 ledamöter, vilka väljs på ett år av klubbens medlemmar. Valberedningen möts vanligen 4-8 gånger per år. Valberedningen ska överlämna sitt förslag till styrelse senast 4 veckor före höstmötet. Valberedningen ska sträva efter att nå en så bred kontakt som möjligt med klubbens medlemmar och har målsättningen att kunna bistå klubben med att hitta medlemmar som är intresserade av att deltaga i klubbens olika kommittéer m.m. Som medlem är du alltid välkommen med idéer, synpunkter och förslag. Genom att medverka i valet av förtroendevalda kan du påverka klubbens utveckling. Du når oss antingen via via telefon eller e-post.