Kallelse till Höstmöte 25:e oktober

Nu finns handlingarna

på följande länk (kräver inloggning) http://www.malmoburlovgk.com/se/klubben/medlemsidor och därefter medlemsmöten.

Du måste anmäla dig om du tänker närvara. Anmälan görs på golf.se eller svenskgolf.se och min golf under tävlingar. Senast 21/10 kl. 10.00

                                      KALLELSE

 

HÖSTMÖTE FÖR MALMÖ BURLÖV GOLFKLUBB

 

Tid:              Söndag den 25 oktober 2020 kl 16.00

Plats:           Scandic Hotell, Segevång 

1.    Mötets öppnande

2.    Fastställande av röstlängd

3.    Val av ordförande och sekreterare vid mötet

4.    Fastställande av föredragningslista

5.    Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

6.    Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet

7.    Presentation av Prognos för räkenskapsåret 2020 för Malmö Burlöv Golfklubb och Malmö Burlöv Golfklubb AB

8.     a.    Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter samt verksamhetsplan (Affärsplan).
        b.     Fastställande av budget för 2021 för Malmö Burlöv Golfklubb och Malmö Burlöv Golfklubb AB 

9.    Fastställande av det antal ledamöter i styrelsen, som skall väljas.                 
       Val av ledamöter  i styrelsen för Malmö Burlöv Golfklubb för en tid av två år.

10. Fastställande av det antal suppleanter i styrelsen, som skall väljas.              
      Val av suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år

11. Val av

a.    En revisor jämte en suppleant för en tid av ett år 
b.    Fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande

12. Förslag till stadgeändring 

13. Behandling av styrelsens förslag till svar på av i rätt tid inkomna motioner

14. Val av klubbens representant vid bolagsstämma i Malmö Burlöv Golfklubb AB.

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande

 

Handlingarna till höstmötet kommer att finnas tillgängliga på klubbens kansli samt publiceras på hemsidan senast en vecka före mötet

Styrelsen

 

 

Kommentarer