Kallelse vårmöte 23 april

Handlingarna finns nu på medlemssidorna:

http://www.malmoburlovgk.com/se/klubben/medlemsidor/medlemsmoten

Malmö Burlöv Golfklubb

KALLELSE TILL VÅRMÖTE

Tid              Måndagen den 23 april 2018 klockan 18.00

Plats            Malmö Burlöv GK klubbhus

 

 Föredragningslista

1.    Mötets öppnande
2.    Fastställande av röstlängd för mötet
3.    Val av ordförande och sekreterare vid mötet
4.    Fastställande av föredragningslista
5.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6.    Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet
7.      a. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017
         b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för 2017
8.    Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2017
9.    Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
11. Beslut om storleken på förskottsbetalningen för medlemsåret 2019
12. Behandling av i rätt tid inkomna motioner och styrelsens yttranden däröver.
13. Allmän information
14. Övriga frågor
15. Avslutning

Handlingarna till vårmötet kommer att finnas tillgängliga på klubbens kansli samt publiceras på hemsidan senast en vecka före mötet.

Malmö i mars 2018

Styrelsen

Kommentarer