Medlemskap

Detta gäller för medlemmar i Malmö Burlöv GK.

Medlemskapet är personligt och löper kalenderårsvis (1 jan – 31 dec) med automatisk kalenderårsvis förlängning om det inte sagts upp enligt stadgarna.

Medlemmens uppsägning av sitt medlemskap skall ske skriftligen, via brev eller e-post, och vara klubbens kansli tillhanda minst två månader före utgången av det årsskifte (31/12) till vilket medlemskapet skall upphöra. I annat fall förlängs medlemskapet med ett (1) kalenderår för varje gång.

Byte av medlemskap ska vara klubben tillhanda senast 31/10 inför kommande år.

Årsavgift.

Årsavgiften betalas i två delbetalningar: Den första delbetalningen, med belopp som fastställs av medlemsmöte (vårmöte), förfaller till betalning den 30 november året före det år delbetalningen av årsavgiften avser (medlemsåret). Den andra delbetalningen förfaller till betalning, fyra månader senare, dvs den 31 mars under medlemsåret , och avser årsavgiften, enligt beslut av medlemsmöte (höstmöte), för respektive medlemskategori, med avdrag för första delbetalningen.
Ovanstående regler om två delbetalningar gäller dock inte för passiva medlemmar, nybörjare,juniorer och yngre seniorer, vilkas årsavgifter i sin helhet förfaller till betalning den 31 mars under medlemsåret