Medlemskap

Detta gäller för medlemmar i Malmö Burlöv GK.

Medlemskapet är personligt och löper kalenderårsvis (1 jan – 31 dec) med automatisk kalenderårsvis förlängning om det inte sagts upp enligt stadgarna.

Medlemmens uppsägning av sitt medlemskap skall ske skriftligen, via brev eller e-post, och vara klubbens kansli tillhanda minst två månader före utgången av det årsskifte (31/12) till vilket medlemskapet skall upphöra. I annat fall förlängs medlemskapet med ett (1) kalenderår för varje gång.

Byte av medlemskap ska vara klubben tillhanda senast 31/10 inför kommande år.

Årsavgift.

Årsavgiften skickas ut i början av november: Den första delbetalningen, med belopp som fastställs av medlemsmöte (vårmöte), förfaller till betalning den 30 november året före det år delbetalningen av årsavgiften avser (medlemsåret). Den andra delbetalningen förfaller till betalning, tre månader senare, dvs den 28 februari under medlemsåret , och avser årsavgiften, enligt beslut av medlemsmöte (höstmöte), för respektive medlemskategori, med avdrag för första delbetalningen.
Ovanstående regler om två delbetalningar gäller dock inte för passiva medlemmar och juniorer, vilkas årsavgifter i sin helhet förfaller till betalning den 28 februari under medlemsåret